Sgiobaidhean a' gabhail pàirt ann an 2016
SgoilSgioba
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu
Sgoil Choimhearsnachd Bhàgh a’ Chaisteil
Acadamaidh Inbhir Pheopharain
Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis
Àrdsgoil Sheumais Gillespie
Sgoil MhicNeacail A
Sgoil MhicNeacail B
Àrdsgoil Phortrigh A
Àrdsgoil Phortrigh B
Àrdsgoil an Òbain
Acadamaidh Hazlehead
Àrdsgoil Lochabair
Àrdsgoil Mhalaig
Sgoil Lionacleit
Àrdsgoil Gheàrrloch
Àrdsgoil Àrd nam Murchan
Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich
Acadamaidh Dhùn Omhain
Sir E Scott
Àrdsgoil Ulapuil