Sgiobaidhean a ghabh pàirt ann an 2012
SgoilSgioba
Acadamaidh Dhrochaid an EasbaigLynn Nic a’ Ghobhainn
Hannah Nic an Tòisich
Acadamaidh HazleheadJulie NicDhòmhnaill
Fiona NicIllinnein
Acadamaidh InbhirpheofharainElla Scarr
Megan Dale
Acadamaidh Rìoghail Bhaile DhubhthaichBreigha Mhoireasdain
Eòghann Peutan
Acadamaidh Rìoghail InbhirnisCairistiona Nic Gill Mhoire
Catrìona NicNeacail
Àrdsgoil Àrd nam MurchanDonnchadh MacRath-Foxley
Dòmhnall MacAmhlaigh
Àrdsgoil Ghleann ChalldairDanielle NicPhàrlain
Hannah Clow
Àrdsgoil LochabarAlly Weir
Max Stephen
Àrdsgoil MhalaigCallan MacBeatha
Matthew Bird
Àrdsgoil an Òbain AAnna NicFhionghain Garvin
Alison Nic a’ Phiocair
Àrdsgoil an Òbain BBeth NicArtair
Ruby NicPhàidein-Dhòmhnaill
Àrdsgoil a’ PhluicKylie NicDhòmhnaill
Catrìona Galloway
Àrdsgoil Phort RìghAllanah Pheutan
Eilidh Cormack
Àrdsgoil Sheumais GillespieLola Stahl
Ruairidh Hamilton
Àrdsgoil UalaisEilidh Swan
Ruairidh Swan
Sgoil Bhàgh a’ ChaisteilAnne Marie NicNèill
Lorna Chaimbeul
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu AIona Whyte
Eleanor Wilson
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu BMoilidh NicGriogair
Catrìona Chaimbeul
Sgoil MhicNeacail ARaonaid NicAoidh
Iain Boyd
Sgoil MhicNeacail BIsabelle Bain
Peigi Anna Scott
Sgoil Sir E ScottMoreen NicIllinnein
Erica NicLeòid