Sgiobaidhean a ghabh pàirt ann an 2010
SgoilSgioba
Acadamaidh Allt a’ MhuilinnCatrìona Mhoireastan
Caitlin Nic a’ Ghobhainn
Sgoil Bhàgh a' Chaisteil AIain Seumas Mac a’ Bhreatannaich
Aonghas MacIlleathain
Sgoil Bhàgh a' Chaisteil BMàiri NicIlleathain
Annmarie NicNèill
Acadamaidh Bhaile TheàrlaichLorna NicLeòid
Karen Oakley
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu ALewis Hughes
Hamish MacLeòid
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu BAnn NicLeòid
Eleanor NicUilleim
Àrdsgoil Ghleann ChalldairAnndra Dòmhnallach
Finn MacThòmais
Acadamaidh HazleheadIain Daniels
Eilidh NicIllinnein
Acadamaidh Inbhir PheofharainSteven Kellow
Innes White
Sgoil LìonacleitAlasdair Dòmhnallach
Dòmhnall Iain Dòmhnallach
Sgoil MhicNeacail AIain Murdo Mac a’ Mhaoilein
Christina Louise NicLeòid
Sgoil MhicNeacail BCalum Mac a’ Phì
Danielle NicDhòmhnaill
Àrdsgoil Phort RìghCeitidh NicDhòmhnaill
Raonaid NicLeòid
Acadamaidh Rìoghail Baile DhubhthaichClaire Maltby
Eoghann Peutanach
Acadamaidh Rìoghail InbhirnisCorrin Miller
Sally Swanson
Àrdsgoil Sheumais Gillespie ARobbie MacLeòid
Màiri Nic a’ Phearsain
Àrdsgoil Sheumais Gillespie BHannah NicLeòid
Catrìona NicMhathainn
Sgoil Sir E. ScottAlasdair MacIllinnein
Dòmhnall Iain MacIllinnein
Àrdsgoil ThiriodhEama NicFhionghainn
Màiri NicFhionghainn
Àrdsgoil UalaisCalum Bruce
Owen Sutcliffe