Cuin, Càite, Cuairtean, Cuspairean 2007

Bidh a’ chiad sgoil a th’ air a h-ainmeachadh anns gach farpais a’ bruidhinn airson na h-argamaid.

A’ Chiad Chuairt
Sgoil Ghàidhlig Inbhirnis
6 an t-Samhain 2007

1.30f
ÒrdughSgoilteanCuspairean
AAcadamaidh Hazlehead
v
Acadamaidh Allt a’ Mhuilinn A
Tha sinn a’ cur cus dhaoine dhan phrìosan.
BAcadamaidh Allt a’ Mhuilinn B
v
Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil
Cha shàbhail plana cànain sam bith a’ Ghàidhlig.
C Àrdsgoil Phort Rìgh
v
Àrdsgoil Chnoc na Pàirce
Tha an t-àm ann cur às do dheuchainnean sna sgoiltean.
D Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig
v
Àrdsgoil Gheàrrloch
Tha barrachd cunnart san eadar-lìon na tha ann de dh’fheum.
6.30f
EÀrdsgoil Àrd nam Murchan
v
ύ Sgoil MhicNeacail
Tha an t-àm ann cur às don Mhòd.
FAcadamaidh Inbhir Pheofharain
v
Àrdsgoil Sheumais Gillespie
Tha e nas cudromaiche a bhith sàbhailte na bhith saor.
G Sgoil Sir E Scott
v
Àrdsgoil Lochabair
Cha bu chòir làn cead draibhidh fhaighinn gu aois 21.
HSgoil Chiùil Naomh Moire
v
Sgoil Lìonacleit
Tha cus oileanaich ann an Alba.

An Dàrna Cuairt
Sgoil Ghàidhlig Inbhirnis
7 an t-Samhain 2007
6.30 feasgar

ÒrdughSgoilteanCuspairean
A Acadamaidh Allt a’ Mhuilinn A
v
Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil
Is e baile Gallta a tha ann an Inbhirnis.
B Àrdsgoil Phort Rìgh
v
Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig
Tha gaol againn air Tesco.
C Sgoil MhicNeacail
v
Àrdsgoil Sheumais Gillespie
Cha bu chòir do dhuine sam bith aig a bheil peat a bhith ag ithe feòil.
DSgoil Sir E Scott
v
Sgoil Lìonacleit
Tha cus cumhachd aig na pàipearan naidheachd.

An Iar Chuairt Dheireannach
Ionad Co-labhairt Comhairle Dhùn Èideann
28 an t-Samhain 2007
6.30 feasgar

ÒrdughSgoilteanCuspairean
AAcadamaidh Allt a’ Mhuilinn A
v
Àrdsgoil Phort Rìgh
Tha pàipearan-naidheachd a’ dèanamh barrachd call na feum.
BSgoil MhicNeacail
v
Sgoil Lìonacleit
Tha an t-àm ann an telebhisean a chur dheth.

A’ Chuairt Dheireannach
Pàrlamaid na h-Alba
29 an t-Samhain 2007
6.30 feasgar

ÒrdughSgoilteanCuspairean
AÀrdsgoil Phort Rìgh
v
Sgoil Lìonacleit
Tha urram dhan aois air a dhol ro fhada.