Fàilte!

Deasbad 2015

As-dèidh dà là de Dheasbad thàinig na britheamhan gu co-dhùnadh mu na sgiobaidhean a bha gu bhith a’ strì an-aghaidh a-chèile ‘s na cuairtean deireannach de Dheasbad 2015. ‘S iad na ceithir sgiobaidhean sin, Sgoil MhicNeacail A, Sgoil MhicNeacail B, Àrdsgoil Àrd nam Murchan agus Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich. Coinnichidh na ceithir sgiobaidhean sin anns na h-iar chuairtean deireannach aig Ionad Sgeulachdan na h-Alba air Dimàirt 24 Samhain agus gabhaidh a’ chuairt dheireannach àite aig Pàrlamaid na h-Alba air Diciadain 25 Samhain agus bidh sin ri chluinntinn beò air BBC Radio nan Gàidheal.

Gu dearbha, bha gach neach a bha an làthair den bheachd gu robh an dreach ùr air cruth na farpais ag obair gu math. Fhuair a h-uile sgioba dà chothrom a bhith a’ deasbad agus chaidh comharran a thoirt seachad. ‘S iad na ceithir sgiobaidhean le na comharran is àirde a chaidh troimhe gu na cuairtean deireannach.

Clioc an-seo gus sùil a thoirt air ais air na dealbhan a chaidh a thogail aig farpais 2015.


BT and Winner 2013

Na sgoilearan air fad a ghabh pàirt aig Deasbad BT Alba 2014 anns an Lanntair ann an Steòrnabhagh.

Ghabh a’ chiad Deasbad àite ann an Sgoil Lionacleit ann an 1999.  Tha BT Alba air a bhith a’ cumail taic ris an Deasbad on uairsin agus 's e farpais a tha ann do sgoilearan eadar AS4-AS6 a tha fileanta sa Ghàidhlig.  'S e cothrom mìorbhaileach a tha ann do sgoilearan leasachadh a thoirt air a’ Ghàidhlig aca. Tha mòran den fheadhainn a ghabh pàirt ann an Deasbad BT Alba thar nam bliadhnaichean air a bhith soirbheachail ann an saoghal na Gàidhlig.  Chan e a-mhàin gu bheil e a leasachadh sgilean deasbaid, sgilean taisbeanaidh, leughadh agus sgrìobhadh ach 's e cothrom air leth a tha ann coinneachadh ri an co-aoisean bho air feadh Alba ann an suidheachadh Gàidhlig.  Tha an Deasbad air a dhol bho neart gu neart gach bliadhna agus tha sinn làn chinnteach gum bi 2013 a cheart cho soirbheachail!