Fàilte!

Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis a' buannachadh Deasbad 2016!

Tha dithis bho Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis air Deasbad Nàiseanta nan Àrdsgoiltean a bhuannachadh! Ghabh a' chuairt dheireannach àite an-raoir aig Pàrlamaid na h-Alba eadar caileagan Inbhir Nis agus Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu agus abair gun robh deasbad air leth ann agus iad a' beachdachadh air a' chuspair - 'S e Dòmhnall Trump an duine ceart airson an t-saoghail aig an àm seo. Deagh rannsachadh, àbhachdas ann am pailteas agus sgilean deasbad air leth.

Tha Eilidh Nic a' Phì agus Alix Aburn nan sgoilearan ann an Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis agus rinn iad a' chùis air naoi sgoiltean deug eile gus a' phrìomh dhuais a ghlèidheadh. Cuideachd, ghlèidh Eilidh sgiath a' BhBC airson an òraidiche is fheàrr. Ach, abair gun robh Siobhan Brady agus Eilidh Miller bho Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu làidir agus cha robh obair furasta aig na britheamhan; Mata MacÌomhair, Cairistiona Walker agus Aonghas Dòmhnallach.


An sgioba a bhuannaich Deasbad 2016: Eilidh Nic a' Phì agus Alix Aburn, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis


Winners 2016

Clioc an-seo gus sùil a thoirt air ais air na dealbhan a chaidh a thogail aig farpais 2016.


Two pupils from Inverness Royal Academy have emerged as the worthy winners of the 2016 National Schools Gaelic Debate competition. The final, which took place last night at the Scottish Parliament between Inverness Royal Academy and Glasgow Gaelic School, saw a great evening of debating on the topic that Donald Trump is exactly what the world needs at this time. The debate featured excellent research, humour aplenty with fantastic debating skills on display.

Eilidh MacPhee and Alix Aburn are pupils at Inverness Royal Academy and they fought off competition from nineteen other teams to reach the final stages. Eilidh was also the worthy recipient of the BBC Shield for Best Speaker. Their competition in the final, Siobhan Brady and Eilidh Miller from Glasgow Gaelic School, were excellent and made it a very tough decision for this year's judges; Matthew MacIver, Christina Walker and Angus MacDonald.

~

Ghabh a’ chiad Deasbad àite ann an Sgoil Lionacleit ann an 1999.  Tha BT Alba air a bhith a’ cumail taic ris an Deasbad on uairsin agus 's e farpais a tha ann do sgoilearan eadar AS4-AS6 a tha fileanta sa Ghàidhlig.  'S e cothrom mìorbhaileach a tha ann do sgoilearan leasachadh a thoirt air a’ Ghàidhlig aca. Tha mòran den fheadhainn a ghabh pàirt ann an Deasbad BT Alba thar nam bliadhnaichean air a bhith soirbheachail ann an saoghal na Gàidhlig.  Chan e a-mhàin gu bheil e a leasachadh sgilean deasbaid, sgilean taisbeanaidh, leughadh agus sgrìobhadh ach 's e cothrom air leth a tha ann coinneachadh ri an co-aoisean bho air feadh Alba ann an suidheachadh Gàidhlig.  Tha an Deasbad air a dhol bho neart gu neart gach bliadhna agus tha sinn làn chinnteach gum bi 2013 a cheart cho soirbheachail!