Fàilte!

Deasbad 2016

Fiosrachadh mu Dheasbad Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean 2016

A’ Chiad Dà Chuairt: 8/9 Samhain (Dimàirt/Diciadain) aig Prìomh Oifisean Chomhairle nan Eilean Siar.

Na Cuairtean Deireannach: 29/30 Samhain (Dimàirt/Diciadain) ann an Dùn Èideann

Gabhail Pàirt: 20 sgioba à 18 sgoiltean.


An sgioba a bhuannaich Deasbad 2015: Katie MacInnes agus Catriona Bain, Sgoil MhicNeacail A


Winner 2015

Clioc an-seo gus sùil a thoirt air ais air na dealbhan a chaidh a thogail aig farpais 2015.


Ghabh a’ chiad Deasbad àite ann an Sgoil Lionacleit ann an 1999.  Tha BT Alba air a bhith a’ cumail taic ris an Deasbad on uairsin agus 's e farpais a tha ann do sgoilearan eadar AS4-AS6 a tha fileanta sa Ghàidhlig.  'S e cothrom mìorbhaileach a tha ann do sgoilearan leasachadh a thoirt air a’ Ghàidhlig aca. Tha mòran den fheadhainn a ghabh pàirt ann an Deasbad BT Alba thar nam bliadhnaichean air a bhith soirbheachail ann an saoghal na Gàidhlig.  Chan e a-mhàin gu bheil e a leasachadh sgilean deasbaid, sgilean taisbeanaidh, leughadh agus sgrìobhadh ach 's e cothrom air leth a tha ann coinneachadh ri an co-aoisean bho air feadh Alba ann an suidheachadh Gàidhlig.  Tha an Deasbad air a dhol bho neart gu neart gach bliadhna agus tha sinn làn chinnteach gum bi 2013 a cheart cho soirbheachail!