Fàilte!
15/09/2015 PLANS WELL UNDERWAY FOR THE 2015 NATIONAL GAELIC SCHOOLS’ DEBATE/A’ CHIAD CHUAIRT DE FHARPAIS DEASBAD NÀISEANTA NAN ÀRD-SGOILTEAN AIR FÀIRE
Glasgow Gaelic School victorious in final of Deasbad BT Alba 2013

Tha an obair ullachaidh mu choinneamh Deasbad Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean 2015, a bha roimhe air ainmeachadh Deasbad BT Alba, a-nis air tòiseachadh agus tha a’ chomataidh rianachd air ainmeachadh ... tuilleadh

Gabhaidh na h-iar chuairtean deireannach àite ann an Dùn Èideann air Dimàirt agus Diciadain 25 & 26 Samhain 2014.  Is iad na ceithir sgiobaidhean a tha air na cuairtean deireannach a ruighinn, Sgoil MhicNeacail A, Sgoil MhicNeacail C, Àrdsgoil Sheumais Gillespie & Acadamaidh Inbhirpheopharain A.

Is iad Moilidh NicGriogair agus Sarah NicDhòmhnaill bho Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a bha soirbheachail aig farpais 2013. Seo iad còmhla ri na britheamhan a bha againn an-uiridh; Raonaid Nic a’ Phearsain, Jo NicDhòmhnaill agus Iain Moireasdain.


BT and Winner 2013

Na sgoilearan air fad a ghabh pàirt aig Deasbad BT Alba 2014 anns an Lanntair ann an Steòrnabhagh.

Clioc an-seo gus sùil a thoirt air ais air na dealbhan a chaidh a thogail aig farpais 2013.

Ghabh a’ chiad Deasbad àite ann an Sgoil Lionacleit ann an 1999.  Tha BT Alba air a bhith a’ cumail taic ris an Deasbad on uairsin agus 's e farpais a tha ann do sgoilearan eadar AS4-AS6 a tha fileanta sa Ghàidhlig.  'S e cothrom mìorbhaileach a tha ann do sgoilearan leasachadh a thoirt air a’ Ghàidhlig aca. Tha mòran den fheadhainn a ghabh pàirt ann an Deasbad BT Alba thar nam bliadhnaichean air a bhith soirbheachail ann an saoghal na Gàidhlig.  Chan e a-mhàin gu bheil e a leasachadh sgilean deasbaid, sgilean taisbeanaidh, leughadh agus sgrìobhadh ach 's e cothrom air leth a tha ann coinneachadh ri an co-aoisean bho air feadh Alba ann an suidheachadh Gàidhlig.  Tha an Deasbad air a dhol bho neart gu neart gach bliadhna agus tha sinn làn chinnteach gum bi 2013 a cheart cho soirbheachail!