Fàilte!

Gabhaidh na h-iar chuairtean deireannach àite ann an Dùn Èideann air Dimàirt agus Diciadain 25 & 26 Samhain 2014.  Is iad na ceithir sgiobaidhean a tha air na cuairtean deireannach a ruighinn, Sgoil MhicNeacail A, Sgoil MhicNeacail C, Àrdsgoil Sheumais Gillespie & Acadamaidh Inbhirpheopharain A.

Is iad Moilidh NicGriogair agus Sarah NicDhòmhnaill bho Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a bha soirbheachail aig farpais 2013. Seo iad còmhla ri na britheamhan a bha againn an-uiridh; Raonaid Nic a’ Phearsain, Jo NicDhòmhnaill agus Iain Moireasdain.


BT and Winner 2013

Na sgoilearan air fad a ghabh pàirt aig Deasbad BT Alba 2014 anns an Lanntair ann an Steòrnabhagh.

Clioc an-seo gus sùil a thoirt air ais air na dealbhan a chaidh a thogail aig farpais 2013.

Ghabh a’ chiad Deasbad àite ann an Sgoil Lionacleit ann an 1999.  Tha BT Alba air a bhith a’ cumail taic ris an Deasbad on uairsin agus 's e farpais a tha ann do sgoilearan eadar AS4-AS6 a tha fileanta sa Ghàidhlig.  'S e cothrom mìorbhaileach a tha ann do sgoilearan leasachadh a thoirt air a’ Ghàidhlig aca. Tha mòran den fheadhainn a ghabh pàirt ann an Deasbad BT Alba thar nam bliadhnaichean air a bhith soirbheachail ann an saoghal na Gàidhlig.  Chan e a-mhàin gu bheil e a leasachadh sgilean deasbaid, sgilean taisbeanaidh, leughadh agus sgrìobhadh ach 's e cothrom air leth a tha ann coinneachadh ri an co-aoisean bho air feadh Alba ann an suidheachadh Gàidhlig.  Tha an Deasbad air a dhol bho neart gu neart gach bliadhna agus tha sinn làn chinnteach gum bi 2013 a cheart cho soirbheachail!

BT logo

BT Scotland has been proud to sponsor the BT Scotland National Gaelic Schools Debate for the past eight years, helping to develop young Gaels’ speaking and listening skills and grow their confidence.

The ability to communicate effectively is the number one life skill and that's why BT launched its £10m Better World Campaign, a three year initiative designed to ensure all young people in the UK get the skills and opportunities to improve the way they communicate.

The campaign aims to give young people a voice, by offering a variety of resources for young people, teachers and parents to use. We provide campaigning tools, access to influential adults, and public platforms that empower young people to have their voices heard, create real social change and make this world better.

The core communication skills of speaking and listening are even more essential in the digital age, regardless of the language you are using. That’s because communications technologies are playing an ever increasing part in the way in which we work, learn and play, reinforcing the need for a renewed emphasis on developing these key life skills in young people.

BT is committed to contributing positively to society and to a sustainable future and believes the ability to communicate well lies at the heart of being a successful pupil, employee, parent, carer and friend. It’s also at the heart of being a successful Gaelic debater so I’d like to wish everyone associated with the debate continued success. Meanwhile, find out more about our Better World campaign here - www.bt.com/betterworld

Brendan Dick, national manager, BT Scotland